Hải sản tươi sống

800.000
100.000
145.000
140.000
90.000
220.000
250.000
liên hệ

Khô cá

75.000
100.000
145.000
140.000
90.000
220.000
250.000
180.000

Chả cá

100.000
75.000
95.000
100.000
75.000
80.000

Phản hồi của khách hàng